senca

Sanacija odlagališč

Več desetletij po zaprtju odlagališč komunalnih odpadkov nastajajo eksplozivni in delno toksični plini, smrad ter izcedne vode obremenjene z organskimi škodljivimi snovmi. Vzrok za to je dolgotrajna anaerobna mikrobiološka razgradnja organskih odpadkov, katerih posledica so škodljivi vplivi na okolje. Glavni produkt anaerobne razgradnje je metan. Je eksploziven in hkrati prispeva na učinek tople grede. Nasprotno pa potekajo aerobni mikrobiološki procesi bistveno hitreje, so za okolje sprejemljivejši, saj nastaja le klimatsko nevtralni ogljikov dioksid, voda in sproščena toplota. Da bi v deponiji ustvarili aerobne pogoje, je potrebno umetno dovajati zrak. Pri tem je pomembno, da se po celotni prostornini deponije zagotovi enakomerna porazdelitev zraka. Uporaba patentirane tehnologije Biopuster® zagotavlja popolno in nadzorovana pretvorbo anaerobnega stanja v aerobno, kar omogoča:

  • pospešeno popolno in dokončno razgradnjo organsko razgradljivih odpadkov v odlagališču in-situ brez prelaganja odpadkov
  • izvajanje vzdrževalnih del na odlagališču, ko je potrebno premeščanje odpadkov
  • pridobivanje novih odlagalnih kapacitet obstoječih odlagališč na način odstranitve in obdelave izkopanih odpadkov
  • popolno odstranitev zaprtega odlagališča zaradi škodljivega vpliva na okolje
  • mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
  • sanacijo zemljišč onesnaženih z organskimi onesnaževalci (npr. pod bencinskimi črpalkami)

Predstavljeni pristopi sanacije odlagališč prispevajo k bistvenemu zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje in hkrati omogočajo pridobivanje novih odlagalnih prostornin na mestu že obstoječih odlagališč. Hkrati obdelani izkopani odpadki predstavljajo vir energije, kar pomeni, da bodo obstoječa odlagališča v prihodnosti postala »rudniki« energentov.

>>>videoECOlogic, d.o.o., Slovenčeva ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (SI),
Tel: +386 (0)1.565.53.39,Faks: +386 (0)1.565.53.39 e-mail: tajnistvo@ecologic.si

©2011 ECOlogic, d.o.o.;  info@ecologic.si