senca

Predelava črne žlindre

Predelava črne žlindre

Podjetje ECOlogic, d.o.o. je konec leta 2006 zaključilo investicijo izgradnje objektov in naprav za predelavo tako imenovane črne pečne žlindre (10 02 02), ki nastane pri pretaljevanju jeklarskega vložka v elektro-obločni peči Jeklarne Acroni (SIJ), Jesenice. V obdobju 2006 do septembra 2011, smo za potrebe jeklarne ACRONI, d.o.o. izvajali storitve ravnanje z navedeno vrsto odpadka. Produkti predelave oziroma agregati, ki se uporabljajo za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine, so bili certificirani pri pooblaščenih inštitucijah in uporabljeni tako pri obnovi slovenskega avtocestnega omrečja in pri preplastitvah regionalnih in magistralnih cest.

1. septembra 2011 je bila dejavnost ravnanja s črno žlindro prodana podjetju Harsco Minerali, d.o.o., Jesenice

Kaj je črna žlindra

Postopki predelave črne žlindre

Produkti predelave črne žlindre

Video predelave črne žlindre

 
Kaj je črna žlindra?

Čeprav je črna pečna žlindra odpadek pri proizvodnji jekla (žlindra pri izdelavi jekla v elektro obločni peči-EOP), ima pomembno tehnološko vlogo, ki vpliva na sam metalurški postopek ter s tem tudi na kvaliteto proizvedenega jekla.

izdelava taline izdelava taline predelava črne žlindre

Pri vsaki proizvedeni toni jekla v jeklarni ACRONI, Jesenice, z metalurškim procesom taljenja jeklenega odpadka v elektro obločni peči (EOP) proizvede okvirno 110 kilogramov tako imenovane črne pečne žlindre.

izdelava črne žlindre

Črne pečne žlindre so po svojih lastnostih in mineralni sestavi povsem primerljive z naravnimi mineralnimi surovinami vulkanskega oziroma magmatskega izvora. Glavne sestavine črne pečne žlindre so oksidi kalcija, železa, magnezija, silicija, mangana in aluminija. Najpomembnejše sestavine, ki tvorijo tovrstno žlindro so CaO, SiO2 in FeO in jih je ponavadi okoli 80 mas.%. Poleg navedenih so prisotne tudi sestavine MnO, MgO in Al2O3.

črna žlindra

Mineraloška analiza strjene črne pečne žlindre je pokazala vrsto mineralov, med katerimi je približno 70% silikatov in alumosilikatov, 14% spinelov in okrog 4% mineralov prostih oksidov ter približno 9% ostalih mineralov. Zaradi dobre kristaliničnosti, ki je nekoliko primerljiva s porfirsko strukturo naravnih magmatskih kamenin, ima ta vrsta žlindre odlične mehanske lastnosti.

Pojav, ki bi lahko zmanjševal uporabnost črne pečne žlindre za potrebe cestogradnje ali gradbeništva, je prostorska nestabilnost, ki je posledica nabrekanja še delno aktivnega CaO (apno) in MgO (periklaz). Navedena oksida se ob prisotnosti vlage najprej vežeta v hidroksid. V zračnih pogojih (prisotnost CO2) sledi tvorba karbonatov, katerega posledica je povečanje prostornine.

Predstavljeni mehanizmi kemičnih in mineraloških sprememb, vključno z vzroki le teh, so nam poznani. S ciljem, da je zagotovljena stabilnost mineralnih produktov predelave črne pečne žlindre, izvajamo postopke nadzorovanega ravnanja. Ciljno pospešujemo oksidacijo v žlindri prisotnih oksidov oziroma njihovo pretvorbo v stabilno obliko.

Stopnjo prostorske stabilnosti (Poročilo o ekspanziji jeklarske žlindre 1 in Poročilo o ekspanziji jeklarske žlindre 2) predelane EOP žlindre redno in stalno preverjamo v lastnem laboratoriju, kakor tudi v laboratorijih uradno pooblaščenih inštitucij.ECOlogic, d.o.o., Slovenčeva ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (SI),
Tel: +386 (0)1.565.53.39,Faks: +386 (0)1.565.53.39 e-mail: tajnistvo@ecologic.si

©2011 ECOlogic, d.o.o.;  info@ecologic.si